Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /usr/home/benetnash/domains/kostrzyn-24.pl/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 104 Kostrzyn 24 » Badamy geny – gorÄ…ca dyskusja na sesji
Październik 2, 2017 | ms
Badamy geny – gorąca dyskusja na sesji

Podczas XXXVI sesji do porządku obrad został wprowadzony punkt dotyczący przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej pod kątem „Badamy geny – program profilaktycznych badań genetycznych pod kątem obciążenia nowotworami dziedzicznymi mieszkańców gminy Kostrzyn  na lata 2017-2021”.

Po przystąpieniu do dyskusji dotyczącej tego punktu radny Kowalski poinformował, iż nie miał możliwości wcześniejszego zapoznania się z projektem, w związku z czym ogłoszono 15-minutową przerwę, podczas której radni otrzymali wydrukowany projekt uchwały.

Po ponad 30-minutowej przerwie głos zabrał radny Marek Kowalski.  Radny m.in. sugerował, iż projekt uchwały powinien wrócić jeszcze do prac Komisji Zdrowia, gdyż aktualnie wprowadzony jest zbyt szybko (wniosek ten nie zyskał poparcia pozostałej części rady). Sugerował także, iż może warto byłoby zapoznać się ze Stanowiskiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w sprawie testów genetycznych.

Krytycznie o uchwala wypowiedział się także radny Piotr Hojeński. Zastanawiał się m.in. czy po otrzymaniu wyników badany nie zostanie zostawiony sam sobie oraz czy nie lepszym pomysłem byłoby np. zwiększenie profilaktyki dotyczącej chorób tarczycy. Zwracał również uwagę, iż tylko 10% nowotworów jest na skutek mutacji.

Burmistrz Szymon Matysek po wysłuchaniu głosów radnych, jak i podczas dyskusji  kilkukrotnie informował, iż w takim razie chce wycofać projekt uchwały (może to jednak zrobić  tylko radny).

Po kolejnej przerwie radni 12 gÅ‚osami za i 2 gÅ‚osami przeciw zdecydowali o podjÄ™ciu uchwaÅ‚y. Po ogÅ‚oszeniu wyników gÅ‚osowania burmistrz Szymon Matysek poinformowaÅ‚, iż uchwaÅ‚a nie zostanie zrealizowana. Taka wypowiedź Burmistrza – tuż po podjÄ™ciu uchwaÅ‚ – dziwi.

26 komentarzy
 • GÅ‚oÅ›no myÅ›lÄ…c... 659fd3

  Uchwała Nr XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 września 2017 r.

  § 1 Postanawia siÄ™ PRZYSTÄ„PIĆ do opracowania programu polityki zdrowotnej pod nazwÄ… „Program profilaktycznych badaÅ„ genetycznych pod kÄ…tem obciążenia nowotworami dziedzicznymi mieszkaÅ„ców gminy Kostrzyn na lata 2017 – 2021″.[…]

  Uzasadnienie: […] Jednym z problemów zdrowotnych dotykajÄ…cych obecnie znacznÄ… część populacji mieszkaÅ„ców naszej gminy sÄ… choroby nowotworowe. […] Szacuje siÄ™, że jedna na trzy osoby w Polsce zachoruje na raka. Powodem choroby u jednej czwartej z nich bÄ™dzie chorobotwórcza mutacja – uszkodzenie jednego z genów, zwiÄ…zanych z powstawaniem nowotworów. […] W zwiÄ…zku z powyższym w myÅ›l art. 48 ustawy o Å›wiadczeniach opieki zdrowotnej FINANSOWANYCH ZE ÅšRODKÓW PUBLICZNYCH proponuje siÄ™ przygotowanie i wdrożenie programu polityki zdrowotnej pod nazwÄ… „Badamy geny – program profilaktycznych badaÅ„ genetycznych pod kÄ…tem obciążenia nowotworami dziedzicznymi mieszkaÅ„ców gminy Kostrzyn na lata 2017 – 2021″ […] (i) realizacjÄ™ celów szczegółowych tj.: m.in. ObjÄ™cie peÅ‚noletnich mieszkaÅ„ców gminy programem oceny ryzyka zachorowania na nowotwory POPRZEZ POBÓR KRWI.

  Źródło: http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/prawo-lokalne/uchwaly/kadencja-2014-2018/xxxvi-sesja-28.09.20171.html?pid=9367

  • Do programu polityki zdrowotnej może przystÄ…pić gmina gdy ma rozpoznane potrzeby zdrowotne i stan zdrowia mieszkaÅ„ców gminy. Uzasadnienie do uchwaÅ‚y wyssano z palca. KtoÅ› coÅ› rozpoznawaÅ‚?
   MiÄ™dzy wierszami możemy przeczytać, że niestety burmistrz przystÄ…piÅ‚ do programu badamy geny i promuje jednÄ… firmÄ™ przed opracowaniem czegokolwiek, bezkrytycznie powtarza opinie przedstawicieli tej spółki. A nawet wielokrotnie zawyżyÅ‚ liczbÄ™ osób, które zachorujÄ… z powodu mutacji genów. Po co pytać, jakie sÄ… potrzeby mieszkaÅ„ców naszej gminy. Kiedy byÅ‚a robiona ankieta na temat ochrony zdrowia, nie byÅ‚o promocji zdrowia w gminie, wyciszano temat, byÅ‚a nawet zasÅ‚ona dymna – biegali z ankietami ale tymi od budżetu obywatelskiego. Trzeba siÄ™ byÅ‚o zająć tematem na poczÄ…tku a nie na siÅ‚Ä™ przepychać badanie genów na koniec kadencji.

   • Może warto gdzieÅ› to zgÅ‚osić ? Powiadomić ?

    • GÅ‚oÅ›no myÅ›lÄ…c... 659fd3

     UchwaÅ‚a zostaÅ‚a przyjÄ™ta przez RADNYCH (przeciw gÅ‚osowali panowie Kowalski i HojeÅ„ski). To RADA wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów podjęła decyzjÄ™ o kolejnym kroku w kierunku finansowania programu badaÅ„ firmy Warsaw Genomics sp. z o.o. BadamyGeny.Pl na terenie i ze Å›rodków finansowych budżetu gminy Kostrzyn. Prezesem ZarzÄ…du spółki jest dr hab. med. Anna Wójcicka, Prokurentem – prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski. Spółka z kapitaÅ‚em zakÅ‚adowym w wysokoÅ›ci 5.000,00 zostaÅ‚a zaÅ‚ożona w 2014 roku. DziaÅ‚alność przedsiÄ™biorcy wykazana w KRS obejmuje m.in. doradztwo w zakresie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej i zarzÄ…dzania, wynajem i zarzÄ…dzanie nieruchomoÅ›ciami, sprzedaż detalicznÄ… przez Internet oraz badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. KRS dostÄ™pny na stronie https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu po wpisaniu nr KRS 0000527307.

     • DokÅ‚adnie: jest to spółka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ….
      Kolejny szalony pomysł na wyprowadzenie pieniędzy z budżetu gminy. A rada wszystko klepie. Przeraża mnie gotowość burmistrza do wydania milionów złotych na ten cel.

  • Warto przyjrzeć siÄ™ podstawie prawnej. Art. 18 ust. 2 pkt. 15) mówi, że uchwaÅ‚a jest w sprawie zastrzeżonej ustawami do kompetencji rady. Jakież to art. ustawy. Ano wymienia siÄ™ art. 7. 1. Do zadaÅ„ wÅ‚asnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostÄ™pu do Å›wiadczeÅ„ opieki zdrowotnej należy w szczególnoÅ›ci:
   1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
   Żadnego rozpoznania potrzeb mieszkańców nie było.
   Ponadto źle odczytano art. 48 – „program polityki zdrowotnej realizowane i finansowane przez jednostki samorzÄ…du terytorialnego”, to nie może być wÄ…ski projekt pn.badamy geny. Burmistrz wchodzi tu w kompetencje Ministra, bo ww. programy muszÄ… być spójne z programami organizowanymi przez Fundusz i zaopiniowane przez AgencjÄ™ Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
   Ani burmistrz ani rada nie mają takich kompetencji, by sprowadzić politykę zdrowotną w naszej gminie do badania genów. Czyli podstawa prawna tej uchwały jest wadliwa, bo ta uchwała nie jest w sprawie zastrzeżonej do kompetencji rady..

   • Jak rada i burmistrz przypisujÄ… sobie takie kompetencje to może sobie uchwalÄ… przystÄ…pienie do opracowania programu pn. spotkanie z bioenergoterapeutÄ… dla każdego mieszkaÅ„ca gminy. ZaÅ‚ożę siÄ™ że ilość osób uzdrowionych byÅ‚aby wyższa niż ilość wykrytych mutacji genów.

 • Genek sÅ‚uszne uwagi. NajwiÄ™cej zachorowaÅ„ na raka powodujÄ… tzw. czynniki Å›rodowiskowe: palenie, promieniowanie i inne szkodliwe czynniki – okoÅ‚o 90%. Burmistrz lekarzem nie jest a próbuje narzucić caÅ‚ej gminie swój punkt widzenia. Radni nie potrafili powiedzieć STOP rozrzucaniu pieniÄ™dzy.
  To badanie nie zapobiega i nie wykrywa choroby nowotworowej. Na tle 600 próbek wyróżnione zostają tylko te inne, tzw. zmutowane. Ale nikt nie zwrócił uwagi, że mutacje różnią się między sobą. Które z nich mają związek z możliwością zachorowania na nowotwór? I tu to badanie nic nie wyjaśni, Mutacje właściwie są normalnym zjawiskiem w przyrodzie. Gdyby w grupie 600 osób większość pochodziła od tego samego przodka i miała tzw. gen zmutowany to w tym badaniu oni stanowiliby normę, a pozostali zostaliby wyróżnieni jako posiadacze genów zmutowanych. Tło to norma. W tym badaniu nie bada się próbek indywidualnie.
  Pan profesor mówił, że osoby z genami zmutowanymi mają większe ryzyko, że zachorują wcześniej. Ale czy to usprawiedliwia narażanie tych osób na czynniki szkodliwe w postaci naświetlania promieniami i zwiększanie przez to tego ryzyka zachorowania. Czy ktoś się tym przejmuje? Na pewno nie pomysłodawcy projektu. Wprawdzie osoby ze zmutowanymi genami nie trafią do gazu, ale będą poddawani naświetlaniu, co jest dla mnie wadą tego pomysłu.

 • MiÅ‚oszA 7a638d

  Czy wiadomo kiedy pojawi siÄ™ sprawozdanie z sesji ?

 • Szanowni radni Naszej Gminy. Może czas siÄ™ obudzić ? Spójrzcie w lustro i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy robicie wszystko dla dobra gminy czy tylko to co Å›wiÄ™ta trójca wam powie ? ProponujÄ™ zamiast programu Badamy Geny wprowadzić program Badamy Intencje wÅ‚adzy gminy Kostrzyn. Dużo smaczków można by siÄ™ dowiedzieć.

  • W lustro? Oni nie potrafiÄ… spojrzeć sobie w twarz. Klakierzy, maszynki do gÅ‚osowania, wyzuci ze swoich wartoÅ›ci. Wstyd i haÅ„ba panowie radni!!!

 • Wyborca2018 399c46

  A ja caÅ‚y czas dopytuje… gdzie jest przewodniczÄ…cy, który nie panuje nad tym wszystkim?

 • Genek Mutant 005488

  Bo niedobrze jest, gdy ktoÅ› sÅ‚aby z genetyki, uprze siÄ™ by robić w gminie badania na genach. Pierwszy bÅ‚Ä…d burmistrza – pomysÅ‚odawcy badaÅ„ genetycznych w caÅ‚ej gminie- to przyjÄ™cie na Å›lepo, że 4% mieszkaÅ„ców gminy ma zmutowane geny. Pani doktor z profesorem mówili, że im wyszÅ‚o 4%, ale w próbie 600 osób, które siÄ™ zgÅ‚osiÅ‚y indywidualnie. To najczęściej sÄ… osoby, które majÄ… przypadki zachorowaÅ„ na raka w rodzinie. Ten wskaźnik przy badaniu wszystkich byÅ‚by znacznie niższy.
  Drugi błąd – to pogląd, że ten program badań nigdy się nie skończy, bo co roku będą dochodzić kolejni 18-latkowie. Wynika z niewiedzy na temat dziedziczenia genów. Jak ktoś zauważył, ze względów ekonomicznych wystarczy zbadać rodziców, by mieć pewność, że jeśli oni nie mają zmutowanego genu, to dzieci również go nie mają. Np. nie ma sensu badać całej 6-osobowej rodziny, wystarczy rodziców.. Szumnie zapowiadana akcja bazuje na niewiedzy pomysłodawcy badań, szkoda, że za publiczne pieniądze.
  Z wykładu wyszło, że nie chodzi wcale o objęcie opieką tych kilku procent osób z mutacjami genów, ale „opieką” będą objęci wszyscy badani, na podstawie wypełnionych ankiet. Cwany pomysł jak zgromadzić dane wszystkich osób w jednym miejscu i sprzedawać je spółkom realizującym programy ministerialne bezpłatnych badań. Różnica taka, że osoby z mutacjami zaproszenia na badania mammograficzne czy usg, będą otrzymywać np. od 25 roku życia, a reszta zależnie od ankiety – od 35, 40, lub później. Im młodsza osoba trafi do bazy danych tym dłuższa „mapa drogowa” i cenniejszy nabytek. A przecież taka ankieta po roku może być już bez wartości, bo ktoś zmienił nawyki (a zaproszenia będą nadal przychodzić) – i to jest trzeci błąd pomysłodawcy. Czwarty błąd to założenie, że wydane pieniądze z budżetu gminy i otrzymywanie za to jedynie zaproszeń na badania, zadowoli kogokolwiek, bo większość traktuje takie zaproszenia jak spam.
  PiÄ…ty bÅ‚Ä…d to myÅ›l, że bÄ™dziemy pierwszÄ… gminÄ… w Polsce, bo nikt wczeÅ›niej na to nie wpadÅ‚. KOMPROMITACJA w skali kraju! Inne gminy od wielu lat realizujÄ… swoje strategie ochrony zdrowia, ale nawet najbogatsze gminy nie pozwolÄ… sobie na niegospodarność. To wy już wszystko macie zrobione (a drogi , kanalizacje)? – pytajÄ….
  Nie dość, że nie mamy zrobione, to środki unijne uciekają.

 • MarszaÅ‚ 132e1c

  Szkoda, że nie idzie bardziej nagÅ‚oÅ›nić tego co dzieje siÄ™ na sesjach 🙁

  • GÅ‚oÅ›no myÅ›lÄ…c... 659fd3

   …jest propaganda sukcesu. STK i kostrzyÅ„skie media na usÅ‚ugach wÅ‚adzy. Niezależność K24 jest niewygodna, dlatego wiarygodność portalu jest celowo podważana. Cytat „Nie wchodzÄ™ na K24, bo tam szkaluje siÄ™ burmistrza”.

  • ZdzisÅ‚awa 802adc

   Nagrywać !

 • GÅ‚oÅ›no myÅ›lÄ…c... 659fd3

  …do standardu kostrzyÅ„skich sesji wpisuje siÄ™ zarzÄ…dzanie przerw w obradach w celu wyciszenia emocji (przejÅ›cie do rozmów kuluarowych), których efektem sÄ… gÅ‚osowania radnych zgodnie z wolÄ… „wÅ‚odarzy”. Przerwy te sÄ… czasem potrzebne by ochÅ‚onąć od namiaru emocji [a dzieje siÄ™ jak w miejskiej piaskownicy – a to piaskiem po oczach, a to BĘC! Å‚opatkÄ… poniżej pasa, a nawet „zabieram wiaderko i idÄ™ do domu!” ). Częściej jednak przerwy w obradach sesji sÅ‚użą wstawieniu niepokornych w tory…jedynie sÅ‚usznego sposobu myÅ›lenia… (a raczej sposobu gÅ‚osowania).

  Komisja Zdrowia (KZ) na wrzeÅ›niowym posiedzeniu nie opiniowaÅ‚a treÅ›ci UchwaÅ‚y ws. programu BadamyGeny.pl – sÅ‚usznie też p. Kowalski poprosiÅ‚ o czas na zapoznanie siÄ™ z jej treÅ›ciÄ…. Na KZ radni HojeÅ„ski i Janiak przedstawili swoje stanowisko co do planu udziaÅ‚u gminy w programie BadamyGeny.pl otwierajÄ…c możliwość szerszej dyskusji w temacie jakie projekty profilaktyczne mogÅ‚yby siÄ™ pojawić w Programie Ochrony Zdrowia Gminy Kostrzyn (obok albo zamiast programu BadamyGeny.pl, np. pakiety darmowych szczepieÅ„ lub specjalistycznych badaÅ„ dla MieszkaÅ„ców Gminy). I to tÄ™ formuÅ‚Ä™ pracy nad Programem Ochrony Zdrowia (tj. dyskusji nad Programem!) zatwierdziÅ‚a Komisja Zdrowia. Sesja przedstawiÅ‚a nam już inny obraz prac Komisji. Radny SzaÅ‚ podniósÅ‚ na sesji temat opinii KZ ws. PRZYSTÄ„PIENIA do programu zdrowotnego gminy Kostrzyn, ale maszynka do gÅ‚osowania speÅ‚niÅ‚a swÄ… powinność…

 • GDZIE JEST TUNEL bd3b38

  Geny, budżet obywatelski – to zastÄ™pcze tematy.
  ZadajÄ™ prost pytanie (które z tego co sÅ‚ysze zadaje wielu, zwÅ‚aszcza zwiÄ…zanych z tym miejscem, mieszkaÅ„ców) – GDZIE JEST TUNEL?

 • termoizolator hali widowiskowo - sportowej fca092

  widać burmistrz co innego mówi, co innego robi…

 • Jak to Å›piewaÅ‚ Niemen – dziwny jest ten Å›wiat… A zachowanie pana burmistrza podczas sesji pozostawiÄ™ bez komentarza. Nie dziwi nic.

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *