Regulamin

I Postanowienia ogólne

 1. Portal funkcjonujący pod domeną www.kostrzyn-24.pl, dostępny pod adresem www.kostrzyn-24.pl, należy do Cursiva, ul. Estkowskiego 3, 62-025 Kostrzyn, NIP 777-271-40-80, REGON 301149321.
 2. W ramach Portalu Użytkownik może przeglądać jego zasoby, a także komentować różnego rodzaju wydarzenia, wiadomości oraz inne informacje zamieszczane na Portalu.
 3. Z Portalu może korzystać każdy Użytkownik.
 4. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i nie pobiera się z tego tytułu żadnych opłat.

 

II Definicje

  1. Portal – serwis internetowy, działający pod domeną www.kostrzyn-24.pl, dostępny pod adresem www.kostrzyn-24.pl, należący do Cursiva.
  2. Prowadzący Portal – Cursiva, ul. Estkowskiego 3, 62-025 Kostrzyn, NIP 777-271-40-80, REGON 301149321.
  3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Portalu lub działająca bez takiego przedstawiciela, o ile korzystanie z Portalu nie wykracza poza prawne możliwości jej samodzielnego funkcjonowania w zakresie podejmowanych czynności.
  4. Regulamin – niniejszy Regulamin.

 

III Zakres i moc wiążąca regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady działania Portalu, w tym w szczególności:
  – ogólne zasady korzystania z Portalu,
  – prawa i obowiązki Użytkowników,
  – prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Prowadzącego Portal.
 2. Prowadzący Portal nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Portalu pod adresem http://kostrzyn-24.pl/?page_id=182 – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 

IV Techniczne warunki korzystania z portalu

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu przez Użytkownika są następujące:
  – posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, oraz
  – zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet, akceptującej pliki typu cookies, tj. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej.

 

V Ochrona praw autorskich i innych praw

 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Portalu, należą do Prowadzącego Portal lub do podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Portalu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu, ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Portalu bez zgody Prowadzącego Portal wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Portalu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w niniejszym Regulaminie, Prowadzący Portal zastrzega, że bez jej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Portalu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

 

VI Zasady korzystania z portalu

 1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Portalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, w tym poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z internetu (netykietą).
 2. Dodawanie przez Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze już zamieszczone w ramach Portalu, musi zawsze odnosić się do tematu artykułu lub wpisu pod jakim komentarz lub odpowiedź na komentarz są umieszczane.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Portalu (w tym w formie komentarzy lub odpowiedzi na komentarze):
  – treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich (w tym o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym),
  – treści mających na celu wyrażenie opinii na temat osób, zdarzeń lub instytucji, których nie dotyczą publikacje zamieszczone w ramach Portalu,
  – treści tylko cytujących fragmenty tekstów zawartych w publikacjach lub innych źródłach znajdujących się na Portalu,
  – tzw. „łańcuszków szczęścia”,
  – danych osobowych osób trzecich, ich danych teleadresowych oraz adresów e-mail,
  – treści zawierających nieprawdziwe informacje,
  – niezamówionej informacji handlowej (spamu) lub jakichkolwiek innych treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
 4. Użytkownik zamieszczając w ramach Portalu komentarz lub odpowiedź na komentarz zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:
  – podczas dodawana komentarzy lub odpowiedzi na komentarze powinna zostać zachowana poprawna forma zapisu wyrazów, zdań oraz znaków interpunkcyjnych,
  – stosowanie dużych liter powinno zostać ograniczone do minimum językowego.
 5. W przypadku zauważenia przez Użytkownika błędów, prosimy o kontakt na adres redakcja@kostrzyn-24.pl. Komentarze Użytkowników, które odnoszą się wyłącznie do błędów (np. literówek) zauważonych w treści artykułów lub innych materiałów zamieszczonych na stronach Portalu, mogą zostać usunięte przez Prowadzącego Portal, po dokonaniu aktualizacji i poprawy zgłoszonych błędów, w celu nie wprowadzania w błąd kolejnych Użytkowników odwiedzających Portal.
 6. Komentarze lub odpowiedzi na komentarze Użytkowników Portalu są moderowane. Moderacja komentarzy lub odpowiedzi na komentarze nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Ze względu na otwarty charakter Portalu wszystkie komentarze oraz odpowiedzi na komentarze są publikowane zaraz po ich dodaniu.
 7. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zapisów niniejszego Regulaminu, jego komentarz lub odpowiedź na komentarz mogą zostać usunięte z Portalu lub ich publikacja może zostać czasowo wstrzymana , tj. do momentu wyjaśnienia sytuacji, która skutkowała wstrzymaniem publikacji.
 8. Użytkownikowi, który nagminnie nie stosuje się do zapisów niniejszego Regulaminu może zostać zablokowana możliwość publikowania w ramach Portalu komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze.
 9. W przypadku usunięcia z Portalu komentarzy lub odpowiedzi na komentarz lub zablokowania możliwości dodawania przez danego Użytkownika nowych komentarzy oraz odpowiedzi na komentarze, Użytkownik ten może skontaktować się z obsługą Portalu w celu wyjaśnienia swoich działań, które skutkowały zastosowaniem środków, o których mowa powyżej, albo uzyskać informację na ich temat. Wszelkie zgłoszenie w tej sprawie należy kierować na redakcja@kostrzyn-24.pl z dokładnym opisem problemu lub sytuacji do wyjaśnienia.

 

VII Odpowiedzialność prowadzącego portal

 1. Prowadzący Portal nie odpowiada za błędy lub przerwy w funkcjonowaniu Portalu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności powstałe na skutek działań lub zaniechań Użytkowników niezgodnych z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem lub ogólnymi zasadami korzystania z internetu (etykietą) lub z powodu działania siły wyższej.
 2. Prowadzący Portal zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Portalu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Portal, o czym poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.
 3. Prowadzący Portal zwraca niniejszym uwagę, iż na stronach internetowych Portalu i za jego pośrednictwem możliwe jest uzyskanie dostępu do treści, które mogą okazać się nieodpowiednie dla osób małoletnich. Prowadzący Portal zobowiązuje się do oznaczania takich treści w odpowiedni sposób, jednakże z uwagi na specyfikę usług świadczonych drogą elektroniczną nie może zapewnić pełnego zabezpieczenia osób małoletnich przed dostępem do treści, które nie są dla nich przeznaczone.

 

VIII Postępowanie reklamacyjne

  1. Użytkownicy mogą składać Prowadzącemu Portal reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Portalu.
  2. Reklamację składa się w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres redakcja@kostrzyn-24.pl.
  3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała następujące dane:
   – adres poczty elektronicznej lub adres zamieszkania Użytkownika, na który Użytkownik chce otrzymać odpowiedź na złożoną reklamację, oraz

– zwięzłe podanie okoliczności uzasadniających składaną reklamację (w tym wskazanie czego reklamacja dotyczy).

 • Prowadzący Portal zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia jej otrzymania. W przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu uznaje się, iż Prowadzący Portal uznał reklamację w całości.

 

 

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.